Tēma „Atkritumi” 2015./2016.m.g.
Aktivitātes gada tēmas ietvaros Septembris Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. Materiālās bāzes papildināšana gupās(tiek nesti otreiz izmantojamie materiāli- atbildīgie- grupu skolotājas
 2. 2. Mazdāziņu kopšana, pēdējās ražas novākšana- atbildīgie- grupu skolotājas
 3. 3. Koka skulptūras vecīša cimdiņš atklāšana ( bēni varēja vērot, kā no pilsētā nozāģētajiem vecajiem kokiem top skulptūra)- atbildīgais- Jelgavas
 4. pilsētas pašvaldība
 5. 4. Rudens ražas svētki grupā- atbildīgie- grupas skolotājas.
 6. 5, Iesaistīšanās akcijā- " Labo darbu nedēļa" . Apmeklējām Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi, kur nogādājām bērnu, vecāku un PII darbinieku
sagādātās nederīgās segas, spilvenus, avīzes, dārzeņus un pārtiku. Atbildīgais- Vadītājas vietniee izglītības jomā.
 1. 6. Bērnu darbu veidošana, izmantojot otreiz lietojamos materiālus- tualetes ruļļus, dziju atgiezumus, olu bretes utt. Atbildīgais- grupu skolotājas
 2. 7. Bērnu iesaistīšana lapu grābšanā un sava rotaļu laukuma kopšana- atbildīgie- grupas skolotājas
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?)
 1. Grupu skolotājas mudina vecākus nest uz grupu dažādus otreiz izmantojamus materiālus, par kuriem tiks pateikts rakstisks paldies, to pieliekot pie grupas stenda ( gada beigās visi "paldies" tiks salīmēti uz atzinības raksta un uzdāvināti vecākiem). Atbildīgais- grupu skolotājas. Izmaksas papīram priekš pateicības rakstiem aptuveni 1.50-2.00 eiro. "Paldies" par sagādātajiem materiāliem tiek rakstīts uz otreiz izmantojamā materiāla.
 2. Administrācija sekos līdzi, lai mazdārziņi tiktu uzturēti kārtībā. Atbildīgie grupu skolotāji. Izmaksu nav, jo sēklas tiek sagādātas sadarbībā ar grupu vecākiem.
 3. Iestādes vadītāja un Jelgavas pilsētas pašvaldibas atbildīgā persona par Koka skulptūras tapšanas procesu, sekojot līdzi, lai mākslinieks iekļautos noteiktajā terimiņā. Izvērtēšana- atklāšanas pasākums, kura bērni izspēlēs pasaku par Vecīša cimdiņu. Atbildīgais- Jelgavas pilsētas pašvaldība un iestādes vadītāja. Izmaksas no iestādes budžeta nav plānotas.
 4. Izstādes rīkošana grupās- rudens ražas svētki. Atbildīgais- grupu skolotājas. Izmaksu nav.
 5. Plakātu izveide- informācija vecākiem (no kura līdz kuram datumam norisinās akcija). Grupās tiks izvietotas kastes, kurās likt bērnu un vecāku sagādātās mantas priekš patversmes dzīvniekiem. Izvērtēšana- stendos tiks izvietoti Paldies raksti bērniem un viņu vecākiem. Izmaksas no iestādes budžeta nav.
 6. Bērni veidos galeriju darbus no dažādiem otreiz izmantojamiem materiāliem, tēmas ietvaros darbi tiks izvietoti grupās. Atbildīgai- grupu skolotājas. Izmaksu nav.
 7. Bērni kopā ar grupu skolotājām ikdienas aktivitātēs grābs sabirušās koku lapas. Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos sekos, lai sagrābtās lapas tiek nogādātas komposta kaudzē, vai tiek saliktas maisos, lai tās nogādātu lapu izgāztuvē. Atbildīgais- grupu skolotājas un Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos. Izmaksu nav. Piezīmes: Aktivitātes saturs.        
  1. Vecāki aktīvi iesaistijās dažādu materiālu sagādāšanā, nesa dabas veltes, pudeļu korķus, dziju atgriezumus, kastes, otreiz izmantojamo biroja papīru utt.
  2. Septembrī bērni kopā ar grupu skolotājām aktīvi darbojās mazdārziņos, novācot pēdējo ražu un pēc tam nobaudot pašu izaudzētos gardumus.
  3. Divu nedēļu garumā bērniem bija iespēja skatīties kā iestādes teritorijā top koka skultūra "Vecīša cmdiņš". Šīs skulptūras tapšana ir īpaša, jo koks ieguva savu otro elpu. Ielu rekonstrukcijas laikā nozāģētais koks tika nogādāts uz iestādes teritoriju, kur bērniem bija iespēja būt klāt un vērot procesu, kā no koka bluķa mākslinieks izveido skulpūru. Bērniem tika mācīts arī tas, ka katrai lietai var piešķirt otro dzīvi. Avīzē lasāmā informācija par koka skulptūrām ( http://jelgavasvestnesis.lv/pilseta/jelgava-kluvusi-vel-par-cetram-koka-skulpturam-bagataka ).
  4. Sadarbībā ar vecākiem un grupu skolotājām grupas tika svinēti ražas ražas svētki, bērni gatavoja salātus no mazdārziņos novaktās ražas un sadarbībā ar vecākiem grupās tika organizēta rudens ražas izstāde.
  5. Nedēļas garumā bērni ar vecākiem un iestādes darbinieki nesa dažādas lietas priekš dzīvnieku patversmes- tika nestas gan avīzes, spilveni, segas kā arī dažadi pārtikas krājumi- kāposti, burkāni, kaķu un suņu barības. Akcijas noslēgumā vecāko grupu bērni (mūu iestādē tie ir četrgadnieki) kopā ar grupas pieaugušo komandu ar kājām devās 2. km pārgājienā uz Jelgavas mazo dzīvnieku patversmi. Sarūpētās dāvanas gan tika vestas ar mašīnu, jo to bija ļoti daudz.
  6. Mēneša projekta ietvaros katrs bērns veidoja savu galerijas darbu, kuru mēneša garumā bija iespēja apskatīt grupu garderobē izvietotajā stendā. Darbos uzsvars tika likts uz otreiz izmantojamo materiālu izmantošanu, kuri tika sagādāti sadarbībā ar vecākiem. Bērniem tika mācīts, ka tādā veidā mēs saudzējam dabu.
  7. Ikdienas āra aktivitātēs bērni grāba sabirušās koku lapas un nesa uz komposta kaudzi.

Pasākuma rezultāts

 1. Priekš mācību procesa tika sagādāti dažādi materiāli un nebija jātērē nauda, dažādu materiālu iegādei. Bērniem un vecākiem šādā veidā tiek mācīta saudzīga attieksme pret dabu.
 2. Tiek apgūti veselīga uztura pamatprincipi. Pašu gatavotie salātāti, parasti arī visi tika noēsti un neveidojās atkritumu pārpalikumi. (ikdienā ēdiena pārpalikumi tiek vesti uz mežu meža dzīvniekiem). Bērniem ir iespēja iepazīet vietējos aaugļus un dārzeņus.
 3. Iestādē iegūta koka skulptūra. Tās atklāšanā bērni iestudēja pasaku- Vecīša cimdiņš. Bērni mācās, ka katrai lietai var piešķirt otro elpu.
 4. Bērni iepazīst vietējos augļus un dārzeņu, vecāki tiek mudināti ikdienas uzturā lietot pašaudzētus augļus un dārzeņus.
 5. Bērni mācās uzņemties rūpes par dzīvniekiem, vecāki māca bērniem saudzēt dabu, nemetot ārā vecās segas, spilvenus un parādot, ka šādā veidā var palīdzēt.
 6. Bērniem tiek mācīta dabas saudzēšana un parādīts, ka daudz skaistākas lietas var izveidot no otreiz lietajamajiem materiāliem, nevis tērēt naudu, veikalā pērkot dārgas mantas.
 7. Sakopta teritorija un šādā veidā bērni netieši tiek mācīti rūpēties par dabu, nepiesārņot to.
Novembris Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. Mārtiņdienas pasākums- sadarbībā ar vecākiem, grupās top uzskates materiāli grupas vajadzībām, izmantojot otreiz pārstrādājamos materiālus. Atbildīgie- grupu skolotājas
 2. Bērnu darbu izveide. Atbildīgie grupu skolotājas.
 3. Latvijas dzimšanas dienas svinēšana PII un pilsētā. Taps Latvju zīmes, bet zīmes netiks veidotas pērkot sveces trauciņos (kapu sveces), bet sadarbībā ar vecākiem tiks sagādās burciņas, kuras tiks izdekorētas. Izpildes datums- 17. un 18. novembris. Atbildīgie- grupu skolotājas un PIIvadība
 4. Sākas bateriju, makulatūras un elektronisko iekārtu vākšana. Atbildīgā- vadītājas vietniee izglītības jomā
 5. Sadarbībā ar vecākiem, tiks izveidoti bateriju vākšanas trauki. Atbildīgie- grupas skolotājas
 6. Plakātu izveidošana un izvietošana stendos un grupās par Zaļās jostas konkursiem. Atbildīgā- vadītājas vietniece izglītības jomā.
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?)
 1. 1. Vecāki tiks aicināti uz grupu radošajām pēcpusdienām, savlaicīgi izvietojot grupu stendos informatīvos plakātus ar aicinājumu piedalīties pasākumā.
 2. 2. Vadītājas vietniece izglītības jomā sekos līdzi, lai grupās, veidojot bērnu darbus, tiktu izmantoti otreiz pārstrādājamie materiāli.
 3. 3. Vecāki tiks aicināti iesaistīties Latvijas dzimšanas dienas svinību organizēšanā, veidojot sveču traukus no burciņām, uzsvaru liekot uz dabas saudzēšanu un naudas netērēšanu svečturiem. Katrai ģimenei būs jāizdekorē 2-3 burciņas.
 4. 4. Grupās tiks nodota informācija par bateriju, makulatūras un elektrotehnikas vākšanas procedūru. Skolotājas atzīmēs atnestos daudzumus un  apkopos informāciju.
 5. 5. Grupās tiks izvietotas lielās ūdens pudeles, kuras novietos uz skapīšiem, bērniem brīvi nepieejamā vietā. Bērni kopā ar skolotājām vai vecākiem tajās metīs iekšā atnestās baterijas.
 6. 6. Vadītājas vietniece izglītības jomā izveidos informatīvos plakātus par iesaistīšanos "Zaļās jostas"pasākumos.
Piezīmes Aktivitātes saturs
 1. 1. Vecāki tiek aicināti uz grupu radošajām pēcpusdienām, savlaicīgi izvietojot grupu stendos informatīvos plakātus ar aicinājumu piedalīties pasākumā.
 2. 2. Vadītājas vietniece izglītības jomā seko līdzi, lai grupās, veidojot bērnu darbus, tiktu izmantoti otreiz pārstrādājamie materiāli.
 3. 3. Vecāki tika aicināti iesaistīties Latvijas dzimšanas dienas svinību organizēšanā, veidojot sveču traukus no burciņām, uzsvaru liekot uz dabas saudzēšanu un naudas netērēšanu svečturiem. Katrai ģimenei bija jāizdekorē 2-3 burciņas.
 4. 4. Grupās tika nodota informācija par bateriju, makulatūras un elektrotehnikas vākšanas procedūru. Skolotājas atzīmē atnestos daudzumus un apkopoja informāciju.
 5. 5. Grupās tika izvietotas lielās ūdens pudeles, kuras novietoja uz skapīšiem, bērniem brīvi nepieejamā vietā. Bērni kopā ar skolotājām vai vecākiem tajās meta iekšā atnestās baterijas.
 6. 6. Vadītājas vietniece izglītības jomā izveidoja informatīvos plakātus par iesaistīšanos "Zaļās jostas"pasākumos.
Pasākuma rezultāts
 1. 1. Tika papildināta grupas materiālā bāze ar dažādiem otreiz izmantojamajiem materiāliem,bērni tiek mudināti rūpēties par dabu.
 2. 2. Bērnu darbos tiek izmantoti otreiz izmantojamie materiāli.
 3. 3. No burciņām tika izveidoti svečturi, no kuriem tika veidotas latvju rakstu zīmju kompozīcijas.
 4. 4. Grupas sāka aktīvu dalību konkursā, mudinot vecākus nest vecās avīzes, žurnālus un grāmatas kā arī baterijas.
 5. 5. Grupu koridoros uz skapīsiem tika izvietotas lielās ūdens pudeles, kur tika mestas izlietotās baterijas.
 6. 6. Gan iestādes, gan grupu stendos tika izvietoti plakāti par akcijas sākšanos,
Oktobris Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. Materiālās bāzes papildināšana sadarbībā ar vecākiem. Atbildīgie- grupas skolotājas
 2. 2. Bērnu darbu veidošana, izmantojot otreiz pārstrādājamos materiālus- atbildīgie- grupas skolotājas
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?)
 1. 1. Grupu skolotājas mudina vecākus nest uz grupu dažādus otreiz izmantojamus materiālus, par kuriem tiks pateikts rakstisks paldies, to pieliekot pie grupas stenda ( gada beigās visi "paldies" tiks salīmēti uz atzinības raksta un uzdāvināti vecākiem). Atbildīgais- grupu skolotājas. Izmaksas papīram priekš pateicības rakstiem aptuveni 1.50-2.00 eiro. (gadā) "Paldies" par sagādātajiem materiāliem tiek rakstīts uz otreiz izmantojamā materiāla.
 2. 2. Bērni veidos galeriju darbus no dažādiem otreiz izmantojamiem materiāliem, tēmas ietvaros darbi tiks izvietoti grupās.
Atbildīgai- grupu skolotājas Piezīmes Aktivitātes saturs
 1. 1. Vecāku aktīvi iesaistās dažādu otreiz izmantojamo materiālu sagāšanā, mācot bērniem saudzīgu attiekmi pret vidi.
 2. 2. Bērni ikmēneša tematiskā projekta ietvaros veido galeriju darbus, tajos izmantojot otreiz izmantojamos materiālus.
Pasākuma rezultāts
 1. 1. Grupā tiek papildināta materiālā bāze, tādējādi tiek taupīti iestādes budžeta līdzekļi kā arī bērniem un vecākiem tiek mācīta saudzīta attieksme pret dabu.
 2. 2. Darbu veidošanā tiek izmantoti otreiz izmantojamie materiāli, tādējādi mācot bērnim ,ka katrai lietai ir otrā elpa.
Decembris Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. Eglīšu izgatavošana no otreiz izmantojamiem materiāliem. Atbildīgie- grupu skolotājas
 2. 2. Putnu barotavu izveidošana(izmantojot atkārtoti izmantojamos materiālus) un izvietošana PII teritorijā. Atbildīgā- vadītājas vietniece izglītības jomā
 3. 3. Pieteikšanās starptaautiskajā projektā- Piezīmju grāmatas veidošana (Scrapbook)
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?)
 1. 1. Tiks izveidotas darbu galerijas grupās.
 2. 2. Vecāku pēcpusdienās tiks izveidotas barotavas, kuras tiks izvietotas iestādes teritorijā.
 3. 3. Sadarbībā ar Somijas, Turcijas un Horvātijas PII, tiks izveidota Piezīmju grāmata, kurā būs iespēja iepazīt citas valstis, viņu kultūru, PII un PII
Ekoskolas aktivitātes Piezīmes Aktivitātes saturs
 1. 1. Gatavojoties Ziemassvētkiem, bērni veidoja darbiņus par tēmu egle, kuros tika izmantoti otreiz izmantojamie materiāli.
 2. 2. Sakarā ar bērnu augsto saslimstību, vecāku pēcpusdiena tika atcelta un putnu barotavu izgatavošanu pārcēlām uz nākamo gadu.
 3. 3. Pieteikšanās Piezīmju grāmatas (Scrapbook) veidošana dos iespēju iepazīt gan citas valsts kultūru, gan arī Ekoskolu aktivitātes šajās iestādēs.
Pasākuma rezultāts
 1. 1. Bērni,mācoties izmantot otreiz pārstrādājamos materiālus, veidoja darbus ar egļu motīviem.
 2. 2. -
 3. 3. Līdz mācību gada noslēgumam plānots izveidot kopīgo grāmatu.
Janvāris Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. Materiālās bāzes pilnveidošana. Atbildīgie-grupu skolotājas
 2. 2. Sveču diena- pasākums grupās, kur notiks sveču liešana, izmantojot izlietoto sveču pārpalikumus.Atbildīgās- grupu skolotājas
 3. 3. Turpinās makulatūras,bateriju un elektroierīču vākšana
 4. 4. Bērnu darbu veidošana, atbildīgās grupu skolotājas .Plānoto izmaksu nav
 5. 5. Sadarbībā ar Sia "Herlig" uzsākt Pet pudeļu, izlietoto plastmasas izstrājumu iepakojumu un plēves vākšana
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?)
 1. 1. Vecāki tiks aicināti aktīvi iesaistīties dažādu otreiz izmantojamo materiālu sagādāšanā, mācot bērniem saudzīgu attiekmi pret vidi.
 2. 2. Grupās tiks organizētas sveču dienas, kurās bērni kopā ar skolotājām lies sveces no sveču pārpalikumiem.
 3. 3. Grupās un iestādes stendos tiks izvietoti informatīvie plakāti par savākto makulatūras un bateriju daudzumu un vecāki tiks aicināti arī turpmāk aktīvi piedalīties konkursā.
 4. 4. Bērni ikmēneša tematiskā projekta ietvaros veidos galeriju darbus, tajos izmantojot otreiz izmantojamos materiālus.
 5. 5. Iestādes un grupu stendos tiks izvietoti informatīvi plakāti par konkursu un bērniem tiks organizēta informatīva kampaņa par Pet pudeļu pareizu placināšanu un mešanu konteinerā.
Piezīmes Aktivitātes saturs
 1. 1. Vecāku aktīvi iesaistās dažādu otreiz izmantojamo materiālu sagādāšanā, mācot bērniem saudzīgu attiekmi pret vidi.
 2. 2. Vecāki ar bērniem sagādāja sveču pārpalikumus un atsevišķās grupās bērni kopā ar skolotājām lēja sveces.
 3. 3. Turpinās vecāku informēšana par savākto makulatūras un bateriju daudzumu, mudinot rūpēties par dabu un nest uz iestādi makulatūru un baterijas,
 4. 4. Bērni ikmēneša tematiskā projekta ietvaros veido galeriju darbus, tajos izmantojot otreiz izmantojamos materiālus.
 5. 5. Iestāde sadarbībā ar pašvaldībā esošo firmu Sia "Herlig" izlietoto plastmasas izstrādājumu iepakopujumu un plēves vākšanu. Pirms kampaņas uzsākšanas iestādē tika rīkots izglītojošs pasākums, kurā tika parādīts kā pareizi saplacināt plastmasas pudeles, kā arī bērni tika rādīta filmiņa par plastmasas izstrādājumu kaitīgo ietekmi uz vidi,
Pasākuma rezultāts
 1. 1. Grupā tiek papildināta materiālā bāze, tādējādi tiek taupīti iestādes budžeta līdzekļi, kā arī bērniem un vecākiem tiek mācīta saudzīta attieksme pret dabu.
 2. 2. Bērniem ir iespēja praktiski darboties sveču liešanā un redzēt, ka jau no izdegušām svecēm var iegūt junas, skaistas, pašu veidotas sveces, mācoties, ka jebkurai lietai var piešķirt otro elpu.
 3. 3. Grupu stendos tiek izvietpta informācija par aktīvākajiem dalībniekiem, tādējādi mudinot arī citus vēl aktīvāk iesaistīties konkursā.
 4. 4. Darbu veidošanā tiek izmantoti otreiz izmantojamie materiāli, tādējādi mācot bērnim ,ka katrai lietai ir otrā elpa.
 5. 5. Sadarbība ar Sia "Herlig"turpināsies visa mācību gada garumā un noslēgumā tiks apbalvoti aktīvākiedalībnieki
Februāris Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. Materiālās bāzes pilnveidošana. Atbildīgie- grupu skolotājas
 2. 2. Bērnu darbu veidošana. Atbildīgie- grupu skolotāju
 3. 3. Noslēdzas izlietoto bateriju vākšanas konkurss. Atbildīgā- vadītājas vietniece izglītības jomā. Izmaksas- pa'pirs diplomiem- apm. 1 eiro
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?)
 1. 1. Vecāki tiks mudināti aktīvi iesaistīties dažādu otreiz izmantojamo materiālu sagādāšanā, mācot bērniem saudzīgu attiekmi pret vidi.
 2. 2. Bērni ikmēneša tematiskā projekta ietvaros veidos galeriju darbus, tajos izmantojot otreiz izmantojamos materiālus.
 3. 3. Tiks apkopoti rezultāti bateriju vākšanā un apbalvoti aktīvākie dalībnieki
Piezīmes Aktivitātes saturs
 1. 1. Grupā tiek papildināta materiālā bāze, tādējādi tiek taupīti iestādes budžeta līdzekļi kā arī bērniem un vecākiem tiek mācīta saudzīta attieksme pret dabu.
 2. 2. Darbu veidošanā tiek izmantoti otreiz izmantojamie materiāli, tādējādi mācot bērnim ,ka katrai lietai ir otrā elpa.
 3. 3. Tiek nosvērts savāktais bateriju daudzums un pieteikta bateriju izvešana. Aktīvākajiem dalībniekiem tiek
pasniegti diplomi no iestādes un pateikts paldies, ka mēs visi kopā rūpējamies par dabu un to nepiesārņojam! Pasākuma rezultāts
 1. 1. Bērni ikdienas darbos izmanto atnestos materiālus, piešķirot tiem otro elpu.
 2. 2.Tiek veidoti galeriju darbi, tajos izmantojot dažādus otreiz izmantojamos materiālus.
 3. 3. Aktīvākajiem dalībniekiem tiek pasniegti diplomi no iestādes un pateikts paldies, ka mēs visi kopā
rūpējamies par dabu un to nepiesārņojam! Marts Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. Materiālās bāzes papildināšana sadarbībā ar vecākiem. Atbildīgie- grupu skolotāji
 2. 2. Bērnu darbu izstrāde. Atbildīgie- grupu skolotājas
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?)
 1. 1. Grupās tiks papildināta materiālā bāze, mudinot vecākus nest dažādus mājās nevajadzīgus materiālus.
 2. 2. Bērni veidos galeriju darbus, izmantojot otreiz lietojamos materiālus, tādējādi saudzīgi izturoties pret dabu.
Piezīmes Aktivitātes saturs
 1. 1. Vecāki aktīvi iesaistās grupas materiālās bāzes papildināšanā ar dažādiem mājās nederīgiem materiāliem
 2. 2. Tematiskā projekta ietvaros bērni veido galeriju darbus, izmantojot grupā esošos otreiz izmantojamos materiālus.
Pasākuma rezultāts
 1. 1. Tiek papildināta grupu materiālā bāze
 2. 2. Grupu garderobēs var aplūkot bērnu veidotās galerijas.
Aprīlis Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. Piedalīšanās lielajā talkā- sakopjot PII teritoriju un tās tuvāko apkārtni.- Atbildīgais- vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā. Plānotās izmaksas- sajūtu takas izveide- 141.68 eiro, siltumnīcas izveide- 430 eiro
 2. 2. Mazdārziņu sakopšana un labiekārtošana. Atbildīgie- grupu skolotājas, izmaksas- 247 eiro
 3. 3. Materiālās bāzes papildināšana sadarbībā ar vecākiem. Atbildīgie- grupu skolotājas
 4. 4. Bērnu darbu veidošana, atbildīgie- grupu skolotājas
 5. 5. Noslēdzas makulatūras un elektrotehnikas vākšanas konkurss.Atbildīgā- vadītājas vietniece izglītības jomā. Plānotāsizmaksas- apm. 1 eiro papīra iegādei priekš diplomiem.
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?)
 1. 1. Tiks izveidots informatīvs plakāts ar aicinājumu visiem aktīvi piedalīties lielajā talkā, izvērtēšana- tiks pateikts paldies
 2. 2. Grupu mazdārziņu atjaunošana un labiekārtošana lielās talkas laikā.
 3. 3. Grupā tiek papildināta materiālā bāze, tādējādi tiek taupīti iestādes budžeta līdzekļi kā arī bērniem un vecākiem tiek mācīta saudzīta attieksme pret dabu.
 4. 4.Darbu veidošanā tiks izmantoti otreiz izmantojamie materiāli, tādējādi mācot bērnim ,ka katrai lietai ir otrā elpa.
 5. 5. Tiks apkopoti dati par savākto daudzumu un apbalvoti čaklākie dalībnieki.
Piezīmes Aktivitātes saturs
 1. 1. Tika izveidots plakāts ar informāciju piedalīties lielajā talkā, labiekārtojot iestādes teritoriju.Lielās.
 2. 2. Grupu skolotājas kopā ar vecākiem un bērniem labiekārtoja mazdārziņus, veica pirmos sēšanas darbus.
 3. 3.Grupā tika papildināta materiālā bāze, tādējādi tiek taupīti iestādes budžeta līdzekļi kā arī bērniem un vecākiem tiek mācīta saudzīta attieksme pret dabu.
 4. 4. Darbu veidošanā tika izmantoti otreiz izmantojamie materiāli, tādējādi mācot bērniem ,ka katrai lietai ir otrā elpa.
 5. 5. Vadītājas vietniece izglītības jomā apkopoja datus par savākto makulatūras daudzumu.
Pasākuma rezultāts
 1. 1. Lielajā talkā vecāku aktivitāte bija ļoti liela, izdevās labiekārtot iestādes teritoriju-izveidojām sajūtu taku, pilnveidojām mazdārziņus un uzcēlām siltumnīcu. Vecākiem tika pateikts paldies un pasniegti diplomi.
 2. 2. Mazdārziņos tika iesēti pirmie garšaugi.
 3. 3. Grupā tika papildināta materiālā bāze, tādējādi tiek taupīti iestādes budžeta līdzekļi kā arī bērniem un vecākiem tiek mācīta saudzīta attieksme pret dabu.
 4. 4. Darbu veidošanā tika izmantoti otreiz izmantojamie materiāli, tādējādi mācot bērniem ,ka katrai lietai ir otrā elpa.
 5. 5. Vecāki tika informēti par savākto makulatūras daudzumu un mudināti turpināt nest gan makulatūru, gan baterijas un gatavoties nākamā gada konkursam.
 6. 6. Saņēmām kopīgi izveidoto Starptautisko piezīmju grāmatu (Scrapbook) (Izveidoto grāmatu var aplūkot elektroniski, jo nevarēju pievienot).www.youblisher.com/p/1407186-Eco-Schools-Global-Scrapbook-1/
Maijs Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. Māmiņdienas pasākums- dāvanu veidošanā izmantot otreiz izmantojamos materiālus.Atbildīgie- grupu skolotājas
 2. 2. Bērnu darbu veidošana. Atbildīgie- grupu skolotājas
 3. 3. Materiālās bāzes pilnveidošana sadarbībā ar vecākiem. Atbildīgie- grupu skolotājas.
 4. 4. Zaļās jostas noslēguma pasākumi.Atbildīgā- vadītājas vietniece izglītības jomā
 5. 5. Sia "Herlig"noslēguma pasākums. Atbildīgā- vadītājas vietniece izglītības jomā
 6. 6. Ekoskolas gada tēmas- Atkritumi izvērtējums
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?)
 1. 1. Bērni grupās gatavos dāvanas māmiņām no otreiz izmantojamajiem materiāliem
 2. 2. Darbu veidošanā tiks izmantoti otreiz izmantojamie materiāli, tādējādi mācot bērniem ,ka katrai lietai ir otrā elpa.
 3. 3. Grupā tiks papildināta materiālā bāze, tādējādi tiks taupīti iestādes budžeta līdzekļi, kā arī bērniem un vecākiem tiek mācīta saudzīta attieksme pret dabu.
 4. 4. Vecāki tiks mudināti piedalities Zaļās jostas noslēguma pasākumā Lucavsalā.
 5. 5. Tiks apkopotas ziņas par čaklākajām grupām un tās apbalvos.
 6. 6. Noslēdzoties mācību gadam, grupas izvērtēs savas Ekoskolas gada tēmā veiktās aktivitātes.
Piezīmes Aktivitātes saturs
 1. 1. Bērni grupās gatavojās māmiņdienas pasākumam, gatavojot dažādas dāvanas vecākiem, uzsvaru liekot uz otreiz pārstrādājamajiem materiāliem.
 2. 2. Tematiskā projekta ietvaros bērni veido galeriju darbus, izmantojot otreiz izmantojamos materiālus, pievēršot uzmanību dabas saudzēšanai.
 3. 3. Grupā tiek papildināta materiālā bāze, tādējādi tiek taupīti iestādes budžeta līdzekļi kā arī bērniem un vecākiem tiek mācīta saudzīta attieksme pret dabu.
 4. 4. Iestādes un grupu stendos tika izvietota informāciju ar aicinājumu piedalīties Zaļās jostas noslēguma pasākumā Lucvsalā, Rīgā.
 5. 5. Sia Herlig apbalvoja aktīvākās grupas un mudināja gan bērnus, gan vēcākus turpināt saudzēt dabu, nemēslot un šķirot atkritumus.
Pasākuma rezultāts
 1. 1. Bērni izveidoja dažādas dāvanas vecākiem- puķes, puķu vāzes, kuras pasniedza savām mammām un tētiem māmiņdienas pasākumā.
 2. 2. Galeriju darbos bērni tiek mudināti izmantot otreiz izmantojamos materiālus, saudzējot dabu. Darbus var aplūkot grupu ģērbtuvēs izvietotajos stendos.
 3. 3. Uz aicinājumu piedalīties Zaļās jostas pasākumā pieteicās divu bērnu vecāki. Tik zema aktivitāte ir saistīta ar to, ka šis pasākums sakrita ar mūsu pilsētas svētkiem un lielai daļai vecāku piektdiena ir darba diena, tāpēc uz pasākumu netika.
 4. 4. Sia Herlig pārstāvee apbalvoja grupas un pateicās, par aktīvu atkritumu šķirošanu.
 5. 5. Aprīlī pieteicāmies projektam "Ēdam atbildīgi", saņēmām apstiprinājumu dalībai šajā projektā. Sabiedrības informēšana medijos- http://www.jelgavniekiem.lv/?l=2&act=10&date=1462827600&cat=10&art=37808
Aktivitātes citu tēmu ietvaros Septembris Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. Vecāku sapulces- grupu skolotājas informē par materiālo bāzi, medmāsa- aktualizē veselīgu dzīves veidu, vadītājas vietniece izglītības jomā informē vecākus par iesaistīšanos EKO skolu programmā. Atbildīgie- grupu skolotājas un PII Vadība
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?)
 1. 1. Vecāku sapulces protokoli
Piezīmes Aktivitātes saturs Visās grupās notiek vecāku sapulces, kurās iesaistās visa iestādes administrācija, iepazīstinot vecākus ar iestādes koncepciju, eskoskolas aktivitātēm. Pasākuma rezultāts Vecāki tiek iepazīstināti ar veselīga uztura principiem iestādēm, norūdīšanās veidiem, aktīvu sportošanu, Ekoskolas gada tēmas- Atkritumi- aktualizēšana. Oktobris Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. EKO padomes izveide. Atbildīgais- vadītajas vietniece izglītības jomā
 2. 2. EKO skolas vides izvērtējuma izveide. Atbildīgā- vadītājas vietniee izglītības jomā
 3. 3. EKO skolas darba plāna izveide. Atbildīgā- vadītājas vietniece izglītības jomā
 4. 4. Pieteikšanās Zaļās jostas konkursam " Tīrai Latvijai" - bateriju, makalatūras, elektrisko un elektronisko iekārtu vākšana
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?)
 1. 1. Protokols
 2. 2. Rakstisks vides izvērtējums, kurš ievietots Ekoskolas mājas lapā.
 3. 3. Rakstisks darba plāns, kurš ievietots Ekoskolas mājas lapā
Piezīmes Aktivitātes saturs
 1. 1. Vecāku sapulcēs vecāki tika iepazīstināti ar Ekosskolas koncepciju, mērķiem un vecāki tika mudināti aktīvi piedalīties Ekopadomē un Ekoskolas
 2. rīkotajās aktivitātēs. Tika sasaukta pirmā Ekopadomes sapulce.
 3. 2. Padomes locekļi tika iepazīstināti ar vides izvērtējuma nosacījumiem.
 4. 3. Pēc padomes sanāksmes vadītājas vietniece izglītības jomā (ekoskolas koordinatore) izveidoja Ekoskolas darba plānu.
 5. 4. Elektroniska pieteikšanās Zaļās jostas rīkotajiem konkursam.
Pasākuma rezultāts
 1. 1. Tika apstirpināta Ekopadome, ievēlēts priekšsēdētājs
 2. 2. Tika izveidots vides izvērtējums
 3. 3. Tika izstrādāts un apstiprināts Ekoskolas darba plāns.
 4. 4. Tik saņemts apstiprinājums dalībai Zaļās jostas konkursos.
Novembris Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. Eko padomes sapulce- 6.11.2015. Atbildīgā- vadītājas vietniece izglītības jomā
 2. 2. Pasākums, kurā viesosies Stikla pūtēji no Ventspils, Atbildīgā- vadītājas vietniece izglītības jomā
 3. 3. PII kolektīva informēšana par EKO skolas darba plānu un veicamajām aktivitātēm. Atbildīgā- vadītājas vietniece izglītības jomā.
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?)
 1. 1. Protokols
 2. 2. Pasākuma laikā bērniem tika stāstīts un rādīts, ka stiklu karsējot var pārveidot vajadzīgajā formā, tādējādi to par atkārtoti izmantot un saudzēt dabu.
 3. 3. Ikmēneša pedagogu sanāksme skolotāji tika iepazīstināti ar Ekoskolas darba plānu un veicamajām aktivitātēm.
Piezīmes Aktivitātes saturs
 1. 1. Eko padomes sanāksmē tika izvērtētas rudens aktivitātes un plānoti ziemas pasākumi
 2. 2. Pasākuma laikā bērni tika iepazīstināti ne tikai ar stikla īpašībām, bet viņiem tika izstāstīts, ka šo īpašību dēļ stiklu ir iespējams izmantot atkārtoti, radot no vienas lietas citas.
 3. 3. pedagogu iepazīstināšana ar eko padomes lēmumu pieņemšanu un plānotajām aktivitātēm.
Pasākuma rezultāts
 1. 1. Darba novērtējums
 2. 2. Bērni ieguva jaunas zināšanas par stiklu, to daudzveidigo pielietojumu un tā otreizējo pārstrādi, kā arī tika uzsvērts, ka tādā veidā tiek saudzēta
 3. daba.
 4. 3. Iestādes darbinieku informēšana par eko aktivitātēm.
Decembris Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. Eko padomes sapulce- paveikto darbu izvērtēšana. Atbildīgā- vadītājas vietniece izglītības jomā.
 2. 2. Pasākums- sportojam kopā ar vecākiem. Atbildīgie- grupu skolotājas
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) Pasākumu analīze, fotogrāfijas, atskaites Piezīmes Aktivitātes saturs
 1. 1.Sanākot kopā decembra sanāksmē, tika ivērtēts padarītais darbs .
 2. 2. Neatņemama iesstādes ikdiena ir sportošana, organizējam arī regulāras sportošanas kopā ar vecākiem, aktualizējot gan bērniem, gan vecākiem
veselīga dzīvesveida principus. Pasākuma rezultāts
 1. 1. Padomes pārstāvji izvērtēja 1. semestra paveiktos darbus, novērtējot iestādes darbu ar ļoti labu vērtējumu
 2. 2.Iestādē aktualizējam dažādus pasākumus kopa ar bērniem, norādot, ka bērnam nav nekas svarīgāks kā kopā būšana ar vecākiem.
Janvāris Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. Sporta diena. Atbildīgie- grupu skolotājas, plānotās izmaksas- 1 eiro, pateicības rakstu papīram.
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) Diplomi Piezīmes Aktivitātes saturs Pasākuma rezultāts Maijs Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas
 1. 1. Ekopadomes sanāksme- analizēt mācību gadā paveikto, apkopot ierosinājumus turpmākajai darbībai.Atbildīgā- vadītājas vietniece izglītības jomā.
 2. 2. Mazdārziņa labiekārtošana- sēšanas darbi. Atbildīgie- grupu skolotājas
Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?)
 1. 1. Protokols, parakstu lapas
 2. 2. Sakopti mazdārziņi
Piezīmes Aktivitātes saturs
 1. 1. Sanāksmē tiek izanalizēts visa gada laikā paveiktais darbs, vecāki izsaka savu viedokli.
 2. 2. Bērni aktīvi iesaistās gan siltumnīcas, gan mazdārziņu kopšanas darbos.
Pasākuma rezultāts
 1. 1. Darbs tika novērtēts ļoti labi, saņēmām uzslavas un aicinājumu tik pat neatlaidīgi turpināt iesākto darbu.
 2. 2. skaisti sakopts mazdārziņš un siltumnīca
Novembris Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas Akcija- Diena bez iepirkšanās Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) Vecāku pēcpusdienas grupās, parakstu lapas. Piezīmes Aktivitātes saturs Vecāki tika aicināti atbalstit akciju- Diena bez iepirkšanās. Akcijas ietvaros, iestādē tika organizētas vecāku pēcpusdienas, norādot, ka bērnam ir svarīga kopā būšana ar vecākiem un kopā darbošanās, nevis lielveikala apmeklējums. Pasākuma rezultāts Visās grupās tika organizētas vecāku pēcpusdienas, kurās vecāki kopā ar bērniem veidoja Ziemassvētku dekorus- kartiņas. Aicinājums piedalīties šai akcijā tika popularizēts arī visā pilsētā- tika nosūtīti elektroniski plakāti visām pirmsskolas izglītības iestādēm. Marts Aktivitāšu nosaukumi, atbildīgais, plānotās izmaksas Radošā pēcpusdiena- Putnu būrīšu izgatavošana, atbildīgais- vadītājas vietniece izglītības jomā. Izmaksa Papīram priekš pateicības rakstiem, dēļiem un naglām- 40 eiro Pārraudzība un izvērtēšana (kā notiks?) Tiks izgatavoti putnu būrīši un vec;akiem izveidoti pateicības raksti Piezīmes Aktivitātes saturs: Radošās pēcpusdienas laikā vecāki kopā ar bērniem gatavoja putnu būrīšus. Pasākuma rezultāts: Kopā tika izgatavoti vairāk kā 50 būrīši, kuri tika izvietoti iestādes teritorijas kokos, dāvināti ciemiņiem.