Logopēds
Logopēds ir valodas, runas korekcijas pedagogs, kas nodarbojas ar valodas un runas traucējumu novēršanu bērniem. Ieteicams logopēda nodarbības apmeklēt, ja:
 • Nepareizi izrunā skaņas, izlaiž atsevišķas skaņas vai tās aizstāj;
 • Traucēta valodas sapratne – bērns neizprot to, ko viņam saka;
 • Balss traucējumi (piemēram, ja bērns runā čukstus);
 • Runas ritma, tempa un intonācijas traucējumi (runa – ļoti ātra, tai raksturīgas norautas galotnes, aizķeršanās, atkārtojumi vai arī runa ir ļoti lēna ar nepareizu izrunu un patskaņu stiepšanu);
 • Disgramatismi (nepareizi lieto dzimtes, laikus un skaitļus, nepareiza vārdu secība teikumā,
 • nelieto prievārdus);
 • Lasīšanas un rakstīšanas traucējumi;
 • Stostīšanās.
Runas traucējuma terapija sastāda vairākas aktivitātes:
 • Sajūtu pieredzes bagātināšanu;
 • Skaņu izrunas mācīšanu, precizēšanu, diferencēšanu;
 • Artikulācijas aparāta vingrināšanu (mēlei, lūpām, mīkstām aukslējām);
 • Elpošanas un balss aparāta nostiprināšanu;
 • Pirkstu sīkās muskulatūras attīstības attīstīšanu;
 • Fonemātiskās uztveres attīstīšanu;
 • Vārda krājuma paplašināšanu, aktivizēšanu;
 • Saistītās runas veidošanu;
 • Domāšanas procesu attīstību veicināšanu;
Kā palīdzēt savam bērnam apgūt valodu un runu?
 • Spēlēt spēles, kas attīsta valodu.
 • Runāt ar bērnu skaidri un lēni.
 • Veicināt bērna klausīšanās iemaņas.
 • Pārrunāt ar bērnu redzēto, piedzīvoto.
 • Censties nepārtraukt bērnu, kad viņš runā.
 • Lasīt grāmatas, pārrunāt dzirdēto.
 • Minēt un izdomāt mīklas.
 • Mācīt bērnam rakstīto precīzi izlasīt.
 • Nodrošināt bērnam aktīvu dzīvesveidu veicinošus apstākļus.
 • Nostiprināt bērna esošās zināšanas un prasmes.